STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PODNIESENIA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG.

1) Sklep internetowy gmlifestyle-sklep.pl prowadzi Lifestyle Coach sp. z o.o. (zwana dalej GM Lifestyle), z siedzibą w Warszawie przy ul.Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa.

2) Domniemuje się, że Użytkownik, składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3) Zamówienia można składać codziennie, 24 godziny na dobę.

4) Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych.

5) Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

6) Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu sklepu potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep zastrzega sobie również możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

7) GM Lifestyle w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

8) Realizacja zamówienia rozpocznie się natychmiast, bezpośrednio po prawidłowym złożeniu zamówienia. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

9) W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

10) Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego GM Lifestyle wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

11) GM Lifestyle zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12) GM Lifestyle zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

13) Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni.

14) Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto firmy. Płatności obsługuje system dotPay

15) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z GM Lifestyle za pomocą poczty elektronicznej.

16) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

17) Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności.

18) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz.926 z późń. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07. 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Regulamin zakupu biletów na AKADEMIĘ WIEDZY I SUKCESU 2017, 25-26 LISTOPADA 2017. Obowiązuje od 23.10.2017 do 30.11.2017

1. Jedynym właściwym e-mailem do kontaktu w sprawie AKADEMII WIEDZY I SUKCESU 2017 jest sklep@gmlifestyle-sklep.pl

2. Uczestnik/Kupujący może otrzymać fakturę VAT za zakupiony bilet/bilety w ciągu 2 tygodni od dokonania zakupu, w tym celu prosimy o kontakt na sklep@gmlifestyle-sklep.pl

Tytuł maila - AKADEMIA WIEDZY I SUKCESU FAKTURA

Treść:

- imię i nazwisko osoby kupującej

- numer zamówienia

- wartość zamówienia

- dane firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura

WAŻNE - Faktura może zostać wystawiona maksymalnie do 2 tygodni od wykonania usługi.

3. Przy zakupie większej niż 1 ilości biletów na AKADEMIĘ prosimy o podanie nazwisk pozostałych Uczestników na sklep@gmlifestyle-sklep.pl

4. Po zakupie uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik otrzyma informacje drogą mejlową o szczegółach dotyczących Akademii oraz harmonogram upubliczniony także w opisie szkolenia

5.Wejście na AKADEMIĘ odbywa się na podstawie imiennej listy UczestnikóW.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Akademii pełny zwrot kosztów jest możliwy, jeżeli nastąpiła ona nie później niż na 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, w którym udział został zakupiony. Poniesiony koszt jest zwracany do 5 dni roboczych od daty przyjęcia rezygnacji. Jeśli zwrot nastąpi po tym terminie zwrot kosztów nie zostanie uwzględniony. Rezygnację należy zgłaszać na sklep@gmlifestyle-sklep.pl